Author: Xero <jbisgay>     Reply to Message
Date: 8/7/2002 4:10:51 AM
Subject: Dizzy I'll fucking kill you

yea bitch, you heard me
_